S.M.B.A. Pagalba Danijoje konsultacijos teikimo taisyklės

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pagalba Danijoje konsultavimo paslaugų, teikiamų internetinėje svetainėje http://www.pagalbadanijoje.dk/ (toliau – svetainė pagalbadanijoje.dk ) 4 punkte aprašytais būdais ir pagal 5 punkte nurodytas konsultavimo sritis (toliau – Paslaugos), teikimo tvarką bei sąlygas.
1. Paslaugų teikėjas yra S.M.B.A. Pagalba Danijoje, kuri registruota Danijoje, įmonės kodas (Danijoje vadinama CVR) DK 35411070 . el. paštas info@pagalbadanijoje.dk

2. Paslaugomis pradedama naudotis susipažinus su Taisyklėmis bei svetainėje pagalbadanijoje.dk pažymėjus varnelę prie teiginio „Su TAISYKLĖMIS susipažinau“.

3. Paslaugos pradedamos teikti, kai įvykdomas išankstinis kliento apmokėjimas šiai būdais:
3.1 Mokėjimas pavedimu į Pagalba Danijoje banko sąskaitą

4. Paslaugos teikimo būdai:
4.1  elektroniniu paštu, t.y. raštu el. pašto  info@pagalbadanijoje.dk ar pagalba.danijoje@gmail.com
4.2 Esant būtinybei nedelsiant susisiekiama su klientu, jo nurodytu telefono numeriu užsakant paslaugą pagalbadanijoje.dk
4.3 
Naudojantis Skype bei TeamViewer. Pastarąją Pagalba Danijoje S.M.B.A. turi nusipirkusi komercinę programos licensiją
4.4 
Užsakius vertėjo paslaugas ir susitarus iš anksto galimas atvykimas nurodytu laiku į nurodytą vietą jei negalimi kiti šios paslaugos teikimo būdai.

5. Paslaugas apimančios sritys:
5.1 Konsultavimo paslaugos teisiniais, mokestiniais, buhalteriniais, bei su socialinėmis lengvatomis Danijoje susijusiais ir kitais panašaus pobūdžio klausimais ir dokumentais.
6. Kliento atsakomybė:
6.2 Paslaugos Klientui yra teikiamos tik tuo atveju jei Klientas už paslaugas apmoka iš anksto.
6.3 Paslaugos kreditan Klientui nėra teikiamos,
6.4 Paslaugos yra teikiamos tik Klientams pateikusiems teisingus duomenis.
6.5 Už pateiktų duomenų tikrumą, bei su asmeniu susietų ir pagalbadanijoje.dk užsakytos paslaugos vykdymui reikalingų dokumentų surinkimą ir pateikimą atsako pats anketą pildantis asmuo. 
6.6 Už paraiškų  koregavimą dėl neteisingai pateiktų duomenų imamas papildomas mokestis. 
6.7 Pagalba Danijoje neįsipareigoja tikrinti pateiktų duomenų tikrumo ir gali tai pagrįsti juridinę galią turinčiais dokumentais.
6.8 kliento duomenis naudojame tik užsakytos paslaugos vykdymo ir tvarkymo tikslais. Kliento duomenys nebus naudojami kitais, su paslaugos teikimu nesusijusiais tikslais, taip pat duomenys nebus perteikti trečioms šalims.

7. Paslaugų sąlygos
7.1 Paslaugos bei naudojimosi jomis tvarka yra apibūdinta ir nurodyta svetainėje pagalbadanijoje.dk, o Paslaugų kainos ir apmokėjimo už jas būdas nurodytas kiekvienos konkrečios Paslaugos užsakymo puslapyje.
7.2 Klientas supranta ir sutinka, kad Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už Paslaugą svetainėje pagalbadanijoje.dk nurodyta tvarka. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurią Paslaugą dydį bei mokėjimo tvarką.
7.3 Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Paslaugomis ar Klientui negavus, ar laiku negavus Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas, Paslaugos teikėjas Kliento prašymu, įsipareigoja nemokamą Paslaugų teikimą Klientui ta apimtimi, kuria nebuvo suteiktos Paslaugos.
7.4 Paslaugų teikėjas turi teisę profilaktinių svetainėje pagalbadanijoje.dk vykdomų darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą Klientui.
7.5 Paslaugų teikėjas suteikia Klientui galimybę gauti patarimą ar konsultaciją susijusį su 5 punkte nurodytomis konsultavimo sritimis.
7.6 Visos intelektinės nuosavybės teisės į svetainę pagalbadanijoje.dk ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Paslaugų teikėjui, kuris teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
7.7 Naudodamasis svetaine pagalbadanijoje.dk ir/ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją, duomenis į svetainę pagalbadanijoje.dk Klientas neatlygintinai, perduoda Paslaugos teikėjui teises naudoti šią informaciją.

8. Kliento įsipareigojimai
8.1 Klientas, siekdamas gauti kokybiškas Paslaugas, įsipareigoja:
8.1.1 pateikti teisingą savo el. pašto adresą ir telefono numerį;
8.1.2 nenaudoti svetainės pagalbadanijoje.dk ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;
8.1.3 užtikrinti, kad pateikiama informacija ir duomenys:
– nėra klaidinanti ar neteisinga;
– nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);
– neprieštarauja viešajai tvarkai ir moralės normoms.
8.1.5 nedelsdamas el. paštu pranešti Paslaugų teikėjui, jei Kliento  duomenys kurie reikalingi naudoti vykdant užsakymą, buvo prarasti ar kitaip kito.


8.2 Apmokėdamas už Paslaugą 3.2 punkte nurodytu būdu, Klientas patvirtina, kad jis/ji:
8.2.1 yra veiksnus fizinis asmuo (ar juridinio asmens atstovas), turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus svetainėje pagalbadanijoje.dkt;
8.2.2 supranta ir sutinka, kad tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės.
8.2.3 supranta ir sutinka, kad Paslaugos teikėjas tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasis Danijoje galiojančiais teisės aktais.
8.3 Klientas sutinka, kad Paslaugos teikėjas turi teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti svetainės pagalbadanijoje.dk veiklą.

9. Paslaugos teikėjo teisės ir pareigos:
9.1 Paslaugos teikėjas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis svetaines pagalbadanijoje.dk paslaugomis, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į svetainę pagalbadanijoje.dk, pakeitimu, jei:
9.1.1 Kliento klausimai ir/ar komentarai yra nesusiję su svetainėje pagalbadanijoje.dk aprašytomis Paslaugomis, nekultūringi, įžeidžiantys, skatina smurtą, neapykantą ar kitaip pažeidžia įstatymus;
9.1.2 Klientas pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis svetaine pagalbadanijoje.dk
9.1.3 tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją svetainėje pagalbadanijoje.dk, įžeidinėja kitus asmenis, apgaudinėja kitus Klientus, nevykdo prisiimtų įsipareigojimų dėl Paslaugų pateikimo bei apmokėjimo ar kitaip netinkamai elgiasi;
9.2 Paslaugų teikėjas turi teisę tirti Taisyklių pažeidimus svetainėje pagalbadanijoje.dk;
9.3 Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada pakeisti ar pertvarkyti svetainę pagalbadanijoje.dk, kad ja visoms suinteresuotoms šalims būtų patogiau naudotis.
9.4 Paslaugos teikėjas turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal svetainėje pagalbadanijoje.dk nurodytas kainas. 

9.5 Klientui pareikalavus, pateikti Klientui sąskaitą.
9.6 Paslaugos teikėjas turi teisę pagalbadanijoje.dk svetainėje siūlyti komercinius ir kitus pasiūlymus bei paslaugas kaip reklamą. 
9.7 Paslaugų teikėjas, siekdamas užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, turi teisę saugoti teikiamos Paslaugų turinio informaciją bei garantuoti jos konfidencialumą ir apsaugą.

10. Teisės ir intelektinė nuosavybė:
10.1Svetainėje pagalbadanijoje.dk viešai publikuojamos nuotraukos (autoriniai kūriniai) priklauso S.M.B.A. Pagalba Danijoje arba autoriams, su kuriais įmonė bendradarbiavo. Griežtai draudžiama šiuos kūrinius panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse arba platinti kokiu nors kitu pavidalu be S.M.B.A. Pagalba Danijoje sutikimo.
10.2 Paslaugų teikėjas negarantuoja, kad Paslaugų funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti, ar kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi Paslaugomis, yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai, jūs tai pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.

11. Baigiamosios nuostatos:
11.1 Visi tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Paslaugų teikėjo buveinės vietą.